หลักสูตรพัฒนาครูสอนร้องเพลง เพิ่มพูนเทคนิคการสอนร้องเพลง

MODERN VOCAL TRAINING

(สอนเป็นภาษาไทย) เปิดรับสมัครถึง 30 เมษายนนี้

ท่านสามารถดาวน์โหลดข้อมูลแบบ PDF ได้จากลิงค์ด้านล่าง

OUR MISSION

ภารกิจหลักของ Modern Vocal Training คือการคิดและนำเสนอหลักสูตรการสอนการใช้เสียงที่เข้าใจง่าย เป็นระบบ โดยอ้างอิงหลักการทั้งทางวิทยาศาสตร์  ทางศิลปะ และรวมความรู้ด้านต่างๆเกี่ยวกับการใช้เสียง เพื่อให้ครูสอนการใช้เสียงได้นำความรู้ไปพัฒนาความสามารถในการใช้เสียงและสอนการใช้เสียงได้อย่างเต็มความสามารถ นำมาซึ่งจำนวนนักเรียนที่มากขึ้น และมีโอกาสประสบความสำเร็จในอาชีพการสอนการใช้เสียงมากขึ้น

Modern Vocal Training จัดตั้งขึ้นมาเพื่อ

นำเสนอและจัดเตรียมเทคนิคการสอนร้องเพลงในรูปแบบใหม่ให้กับครูสอนการใช้เสียง โดยครอบคลุมความรู้และเทคนิคในการใช้เสียงในหลายๆด้านและองค์ประกอบ  โดยเทคนิคการใช้เสียงของ MVT นั้นจะไม่ได้สนใจแค่การทำงานของเสียงเพียงอย่างเดียว แต่จะครอบคลุมไปถึงเรื่องของศิลปะการร้องเพลง และการเตรียมความพร้อมนักร้องในด้านต่างๆด้วย

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับใคร

 • เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเริ่มต้นอาชีพสอนร้องเพลงและการใช้เสียง
 • เหมาะสำหรับคุณครูสอนร้องเพลงที่ต้องการเพิ่มพูนทักษะทางการสอนตามแนวทางสากลสมัยใหม่
 • เหมาะสำหรับนักร้องและผู้ที่ใช้เสียงมืออาชีพ เพื่อนำไปแก้ไขและพัฒนาตัวเอง
 • เหมาะสำหรับครูสอนร้องเพลงที่ต้องการเรียนรู้วิธีการแก้ไขเสียงและตรรกะเบื้องหลังการให้แบบฝึกหัดนักเรียนในเคสต่างๆ

Modern Vocal Training สร้างขึ้นมาเพื่อ

 • Educate singers and certify voice teachers.

ให้ความรู้กับนักร้อง ครูสอนร้องเพลง นักเรียน และให้การรับรองคุณภาพครูสอนการใช้เสียง

 

 • Establish a unique community of teachers and singers who

share similar values and passions.

สร้างชุมชนที่เข้มแข็ง เป็นแหล่งรวมสำหรับคุณครูและนักร้องที่มีความเชื่อ ค่านิยม และความชอบที่คล้ายกัน

 

 • Research and discover new approaches to training voices and

developing artists.

ทำการวิจัยและค้นหาแนวทางใหม่ๆในการฝึกและพัฒนาการใช้เสียง ให้เท่าทันต่อวิทยาศาสตร์และสไตล์การร้องที่เปลี่ยนไปในแต่ละสมัย

 

 • Generate opportunities for all members of our organization.

สร้างโอกาสใหม่ๆแก่สมาชิกทุกคนของเรา เพื่อโอกาสในการเติบโตในสายงาน

 

 • Expand our program into as many territories, languages and

cultures around the world as possible

เผยแพร่รูปแบบการสอนของ MVT ให้มากขึ้นไปยังหลากหลายประเทศ หลากหลายภาษา และหลากหลายวัฒนธรรมทั่วโลก

วิธีการสอนอันเป็นเอกลักษณ์ของเรา

MVT มุ่งพัฒนาสมดุลของเสียงโดยการผสมผสานระหว่างกลไกทางสรีรวิทยา กฎแอโรไดนามิกและกฏของอะคูสติกเข้าด้วยกัน ผนวกรวมกับความรู้ทางประสาทวิทยาและจิตวิทยา ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมการพัฒนาแบบองค์รวมด้านศิลปินของแต่ละบุคคลอีกด้วย

เราจะไม่บังคับให้คุณครูทำการสอนตามแบบแผนตายตัว แต่เราเลือกที่จะให้โอกาสครูผู้สอนในการจัดทำและคิดสร้างสรรค์การสอนที่เป็นเอกลักษณ์ได้ด้วยตนเอง โดยที่ยังคงองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และศิลปะไว้อย่างครบถ้วน

เครือข่าย MVT ทั่วโลก

เรามีคุณครูที่ได้รับการรับรองจาก MVT  มากกว่า 400 คน   ใน 5 ทวีป   และมากกว่า 50 ประเทศ

 

นักเรียนและนักร้องที่ได้เรียนหลักสูตรจากเรากว่า 12,000 คน  ในกว่า 70 ประเทศ 

ทั้งนักร้องสมัครเล่น นักร้องมืออาชีพ เจ้าของผลงานที่เป็นที่ยอมรับต่างๆ  รวมถึงนักร้องเจ้าของรางวัลต่างๆจากเวทีระดับนานาชาติ

ตัวอย่างเนื้อหาการเรียน ใน Level ที่ 1

 • How the voice mechanism works (from a new holistical

and science based approach)

กลไกลการทำงานของเสียง โดยอ้างอิงจากข้อมูลทางวิทยาศาสตร์

 

 • How to diagnose vocal technique imbalances and unhelpful

tendencies or habits

วิธีการจำแนกปัญหาของเสียงต่างๆ รวมถึงแนวโน้มการใช้เสียงที่ก่อให้เกิดปัญหาในการใช้เสียง

 

 • Understanding how and why vocal imbalances develop

(symptoms and causes)

เข้าใจถึงอาการและเหตุผลของความไม่สมดุลในการออกเสียง

 

 • The diagnosis of cause and symptoms both psychologically

and mechanically

วิเคราะห์สาเหตุของปัญหาเสียง โดยอ้างอิงระบบการทำงานของกล้ามเนื้อและระบบความคิดในขณะที่ผู้ร้องกำลังร้องเพลงได้

 

 • Solving vocal technique imbalances by using correct vocal tools

directly on the problem’s cause rather than just treating the symptoms

แก้ไขปัญหาความไม่สมดุลของเสียงได้โดยใช้แบบฝึกหัดที่ถูกต้องที่สามารถแก้ไขเสียงได้ถึงต้นตอของปัญหา 

 

 • Exploring and learning an array of vocal tools (vocalises) and

understanding the science behind their function

เรียนรู้และเข้าใจวิทยาศาสตร์ที่อยู่เบื้องหลังแบบฝึกหัดต่างๆที่ใช้ในการแก้ไขเสียง

 

 • How to structure a voice lesson from beginning to end

เรียนรู้องค์ประกอบของบทเรียนที่มีประสิทธิภาพตั้งแต่ต้นบทเรียนจนถึงท้ายบทเรียน

 

 • How to structure a medium and long term vocal plan

เรียนรู้การวางแผนการสอนการใช้เสียงและการพัฒนาเสียงในระยะกลางและยาว

 

 • Basic pedagogy and communication skills

เรียนรู้ทักษะเทคนิคการถ่ายทอดการสอน และการสื่อสารในบทเรียน

 

 • Basic anatomy

สรีรวิทยาขั้นต้น

 

 • Introduction to vocal science

เรียนรู้วิทยาศาสตร์ทางด้านเสียงต่างๆ

ตารางเรียนภาคทฤษฎี (เรียนผ่าน Zoom)

เวลาเรียนจะเริ่มเวลา 21.00 น. (ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงวันหรือเวลาจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนเสมอ และนักเรียนที่ไม่สามารถเข้าเรียนสดได้ สามารถเรียนย้อนหลังได้ผ่าน Video Library ที่จัดเตรียมไว้ให้)

ครั้งที่ 1  – วันอาทิตย์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2567

ครั้งที่ 2 – วันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม 2567

ครั้งที่ 3 – วันอาทิตย์ที่ 17  มีนาคม 2567

ครั้งที่ 4 – วันพุธที่ 27  มีนาคม 2567

ครั้งที่ 5 – วันอาทิตย์ที่ 7 เมษายน 2567

ครั้งที่ 6 – วันอาทิตย์ที่ 14 เมษายน 2567

ครั้งที่ 7 – วันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน 2567

ครั้งที่ 8 – วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2567

ครั้งที่ 9 – วันอาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคม 2567

ครั้งที่ 10 – วันอาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคม 2567

ครั้งที่ 11 – วันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม 2567

ครั้งที่ 12 – วันอาทิตย์ที่ 2 มิถุนายน 2567

ครั้งที่ 13 – วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2567

ครั้งที่ 14 – วันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน 2567

ครั้งที่ 15 – วันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน 2567

 

Voice Clinic ศึกษาการสอนสดๆจากอาจารย์ต่างประเทศ

Voice Clinic 1 – วันที่ 23 มิถุนายน (ตามเวลา Spain)

Voice Clinic 2 – วันที่ 30 มิถุนายน (ตามเวลา Spain)

Voice Clinic 3 – วันที่ 7 กรกฏาคม (ตามเวลา Spain)

 

Co-teaching เพิ่มทักษะการสอนแบบสดๆกับคุณครูระดับ Mentor

ครั้งที่ 1&2 – เดือนสิงหาคม

ครั้งที่ 3&4 – เดือนกันยายน

ครั้งที่ 5&6 – เดือนตุลาคม

 

วันประกาศจบการศึกษา

16&17 พฤศจิกายน 2567

 

ระยะเวลาในการเรียน

ระยะเวลา

10 เดือน

แบ่งเป็นทั้งภาคทฤษฏีแบบออนไลน์ และภาคปฏิบัติสามารถเลือกได้ทั้งออนไลน์ และเจอตัว

เริ่มเรียนตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์

ชุมชนออนไลน์สำหรับครูของ MVT

เราได้สร้างชุมชนออนไลน์ของเราขึ้นมา โดยในชุมชนของ MVT ของเรา  เรามุ่งเน้นที่จะสร้างชุมชนของคุณครูที่เข้มแข็งและช่วยเหลือกัน เพื่อแบ่งปันความรู้ และเทคนิคการสอนที่เป็นประโยชน์และปลอดภัยสำหรับนักเรียน โดยเราจะให้คำปรึกษาและแบ่งปันความรู้ต่างๆอย่างสม่ำเสมอเพื่อที่จะให้ครูทุกคนได้พัฒนาทักษะการสอนได้อย่างไร้ขีดจำกัด เพื่อให้ครูของเราสามารถที่จะทำงานร่วมกับนักร้องและนักเรียนที่มีประสบการณ์ในระดับต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้คุณครูมีอาชีพที่มั่นคงและประสบความสำเร็จ

คลาสเรียนเข้มข้น 15 คลาส

บทเรียนทุกบทเรียนจะสอนโดยครูจากทีมที่ดูแลหลักสูตรการสอน รวมถึงผู้ให้คำปรึกษาทางด้านเทคนิคการสอนจากนอกองค์กรด้วย และทุกบทเรียนจะถูกอัดวีดีโอเก็บไว้ เพราะฉะนั้นถ้าไม่ได้เข้าเรียนสด ก็สามารถย้อนกลับมาดูจากลิงค์สำหรับชมวีดีโอย้อนหลังได้ โดยบทเรียนจะยาว 1 ชั่วโมง โดยจะเรียนผ่านโปรแกรม Zoom ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ติวเข้มเทคนิคการสอน 12 ชั่วโมง

การได้สังเกตการณ์การสอนของคุณครูท่านต่างๆในขณะที่กำลังแก้ไขเสียงประเภทต่างๆนั้นเป็นประสบการณ์การเรียนรู้ที่เยี่ยมยอด เราจะได้เรียนรู้จากประสบการณ์การสอนของตัวจริง โดยคุณครูที่มีชื่อเสียงและมากประสบการณ์จะมาสอนและแก้ไขปัญหาเสียงให้เราดูแบบสดๆ  พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ถามคำถามต่างๆที่สงสัยด้วย โดยเราจะเรียนกันครั้งละ 2 ชั่วโมง จำนวน 6 ครั้ง รวมทั้งสิ้น 12 ชั่วโมง

เข้าถึงคลังวีดีโอความรู้ เทคนิคการสอนจากอาจารย์ชื่อดังแบบ Unlimited

อย่างที่กล่าวไปแล้วข้างต้นว่าการได้ดูคุณครูที่มีประสบการณ์มากกว่าในขณะที่กำลังทำการแก้ไขเสียงเป็นประสบการณ์ที่มีค่า เพราะฉะนั้นเราจึงมีคลังรวบรวมวีดีโอที่จะรวบรวมวีดีโอของคุณครูท่านต่างๆในขณะที่ทำการสอนเอาไว้สำหรับดูย้อนหลัง  คุณครูทุกท่านสามารถเข้าไปดูและศึกษาเทคนิคต่างๆได้ด้วยตัวเอง โดยคลังรวบรวมวีดีโอนี้จะมีวีดีโอมากขึ้นเรื่อยๆทุกปี

การฝึกสอนอย่างเข้มข้น 6 ครั้ง

การฝึกการสอนจริงกับคุณครูในทีมดูแลหลักสูตร MVT แบบตัวต่อตัวถึง 6 ครั้ง รวม  จะช่วยให้คุณครูได้เข้าใจการเลือกใช้แบบฝึกหัดที่มีประสิทธิภาพได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ และนี่ถือเป็นโอกาสที่ดีมากที่จะได้เรียนรู้ และเจาะลึกถึงจุดอ่อนและจุดแข็งของการสอนของนักเรียนแต่ละคน

วันจบการศึกษา

วันจบการศึกษาจะเป็นการรวมคุณครูทุกท่านทั่วโลกพร้อมกันทางออนไลน์  โดยสองวันที่เราจะทำการอบรมเพื่อจบการศึกษานั้น จะอัดแน่นไปด้วย Workshop ต่างๆซึ่งเต็มไปด้วยความรู้ที่สามารถนำไปใช้ได้จริง จะมีครูหลากหลายท่านหมุนเวียนมาให้ความรู้ในวันนั้น

ค่าใช้จ่าย และส่วนลดพิเศษ

ค่าเรียนตลอดหลักสูตร

รายละเอียดค่าใช้จ่าย แบ่งเป็น

 • ค่าลงทะเบียน 6,990 บาท 
 • แบ่งเป็นค่าเรียน 6,990 บาท X 10 งวด (สำหรับผู้ที่สมัครหลังกุมภาพันธ์ จำเป็นต้องชำระย้อนหลังตั้งแต่กุมภาพันธ์ถึงปัจจุบัน)

ตัวอย่างการชำระเคสที่  1 – สมัครและชำระค่าเรียนแบบแบ่งจ่ายรายเดือน

 • ชำระค่าลงทะเบียน 6,990 บาท
 • ชำระค่าเรียน 6,990 X 10 งวด
 • รวมทั้งหมดตลอดหลักสูตร 76,890 บาท

ตัวอย่างการชำระเคสที่  2 – สมัครและชำระค่าเรียนแบบก้อนเต็มจำนวนภายใน 30 เมษายน 2567

 • ชำระค่าลงทะเบียน 6,990 บาท
 • ชำระค่าเรียนรายเดือน เดือนละ 6,990 จำนวน 10 งวด
 • ส่วนลด 3,900 บาท สำหรับการชำระแบบก้อนเต็มจำนวน 
 • รวมทั้งหมดตลอดหลักสูตร เหลือเพียง 72,990 บาท

*แก้ไขราคา เคสที่  2  มีผลตั้งแต่ 23 กุมภาพันธ์ 2557 

 

ขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

โปรดศึกษาจากคู่มือการสมัครประจำปีด้านบน

หรือขอข้อมูลได้ที่ไลน์ @rongpleng  หรือคลิกที่นี่  https://lin.ee/W4wNpne1

ทุกท่านที่ต้องการเข้าเรียนหลักสูตรนี้ จะได้พูดคุยกับจากครูฟิล์มก่อน เพื่อให้มั่นใจว่า คอร์สนี้เหมาะสำหรับท่านจริงๆ

*ผู้สมัครไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานการสอนร้องเพลงมาแต่อย่างใด  

"The Ultimate Vocal Improvement Experiences
สู่ประสบการณ์สูงสุดของการพัฒนาเสียงคุณ"